Steinerpedagogikkens oppgave de første syv år av barnets liv: Det er å støtte utviklingen av en slik basiskompetanse som fundament for barnets evne til siden å motta intellektuell læring.  Denne basiskompetansen skaper grunnlaget for ungdommens og det voksne menneskets mestring av livets krav til prestasjoner på ulike felt.

6-åringen
Steinerskolens pedagogikk for 6-åringen i første klasse er derfor det året som preges av lek og sosialt liv, samtidig legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som først i neste fase blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende. Førsteklassingen møter et bredt spekter av livsområder som grenser inn til og overlapper hverandre. Disse utgjør en sammenhengende helhet for barnet. Skoledagen består derfor ikke av skoletimer.

Steinerbarnehagene – der barn får være barn
Vår pedagogiske intensjon er å ta barnets individualitet på alvor. Gjennom et estetisk gjennomtenkt miljø tiltales barnets sans for det skjønne. Gjennom turer i skog og mark pleies sansene og forholdet til naturen.

Gjennom en levende og rytmisk inndeling av dagen skapes gjenkjennelse og trygghet.
Gjennom initiativrike og forbilledlige pedagoger tiltales sansen for den gode og meningsfulle handling. Gjennom leker som ikke er ”ferdige” men enkelt utformet av nære og enkle materialer stimuleres barnas fantasi. Barn i våre barnehager får utvikle seg gjennom dyp og uforstyrret lek. De får gode sanseopplevelser gjennom økologisk matlaging, håndverk og feiring av årstider.
De får leve med i muntlig fortellertradisjon og folkeeventyr, sanger, rim og regler, dans, eurytmi og ringlek.

Barn i våre barnehager vil få en kunnskapsplattform som bygges opp av den erfaring og initiativkraft som oppstår gjennom vital omgang med omverdenen. Veien til individuell innsikt går gjennom interesse og initiativ.

Å utvikle basiskompetanse
Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen. Alle erfaringer et barn tilegner seg, skjer imidlertid uten at det vet det selv, eller har et begrep for læring.

Bekjentskap med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, motorisk mestring og egen lek, inngår i en helhet som bare en voksen begrepsdannelse kan dele inn i områder.
Barnets læring i førskolealder kan deles inn i syv kompetanseområder. Her benytter vi betegnelsen basiskompetanse for dette:

1. Språkkompetanse
2. Kropps- og bevegelseskompetanse
3. Fantasi og kreativitetskompetanse
4. Etisk og moralsk kompetanse
5. Sosial kompetanse
6. Sanse- og iakttagelseskompetanse
7. Motivasjons-og konsentrasjonskompetanse.

Cookies